Jun 1, 2012 - Parsha    No Comments

5772 – Nasso

Play

 פרשת נזיר נסמך לברכת כהנים ללמדנו שבכח הדיבור יכול אדם להיות קדוש ואחר שיש כח קדושה בהדיבור שלו יש בדיבורו כח גם לברך – עיין הלקח והלבוב

יש יין של שמחה ויש יין של אובד ומרי נפש – יין של שמחה לוקח בעצמו ויין של אובד ומרי נפש אחרים נותנים לו כדכתיב תנו שכר לאובד ויין לברי נפש – אחר השלמת הנזירות יש ברכת השם של ואחר ישתה הנזיר יין שלא יהיה זמן שאחרים נותנים לו משום אובד ומרי נפש רק יקח בעצמו מתוך שמחה – בהסדר של פסח יש הקפדה שאחרים מוזגים לו הכוס כמו אובד ומרי נפש וזה משום דהסדר יש בו משום חרות ואוני ביחד – עיין הדרש והעיון

ברכת כהנים הוא ביד כמו שסמיכת חכמים הוא ביד להורות שהברכות הם מהאבות ונמסר לנו על ידי הכהנים כמו הסמיכה הוא המשך המוסרה של תורה לדור אחרון ואחר הברכות של האבות כתיב ואני אברכם פירוש שהשם נותן ברכות חדשות

ברכת כהנים הוא ביד להורות על שלימות של תורה ותפילה ביחד – הכהנים נושאים את הארון בכתף ועושים העבודה באצבע – משגיח מין החלומות – בין כתפיהם – ומיצץ מין החרקים – בין האצבאות – מזה לומדים שכדי שיהיה ראוי ליתן ברכה צריך להיות שלם בתורה ובתפילה יחד – עיין שבילי פינחס

אין מברכים על ברכת המזון משום דאין אומר ברכה על ברכה אבל מברך על ברכת כהנים משום דמברך על נשיאת כפים דהוא ציווי של שלימות של תורה ותפילה וזה חלק נוסח הברכה וציונו בקדושתו של אהרן היינו הנישאת כפים שמורה על תורה ותפילה

ברכת כהנים הוא מתנה כ”ה שניתן כהנים נוסף על שאר כ”ד מתנות דכתיב כ”ה תברכו את בני ישראל – הכח לברך אחרים הוא המתנה הגדולה ששיך בעולם – וגם היכולת לעסוק בתורה ובתפילה הוא המתנה הגדולה כדלעיל

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!