Aug 17, 2012 - Parsha    No Comments

5772 – Re’eh

Play

צריך ליכנס לבית הכנסת שתי פתחים א’ פתוח תפתח את ידך כדי לזכות לב’ פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון

ותרומת ידך אלו הביכורים – התחלת הש”ס מתחיל במשנה דאימתי קורין את השמע בערבית משעה שהכנהים נכנסים לאכול בתרומן – ומילת תרומתן משמע גם ביכורים. זמן של מתן תורה הוא נקרא בתורה יום הביכורים ויפה להתחיל את הש”ס בדבר השייך לזמן מתן תורה. הכהנים שמניף ידיו של הבעלים למטה ולמעלה ולד’ רוחות מלמד לאדם שצריך לכוון בשעת קבלת עול מלכות שמים למעלה למטה ולד’ רוחות השמים.

עיין הדרש והעיון דטמא הוא בעל תשובה וטהור הוא צדיק מעיקרו. הצבי רואה לאחוריו כמו הצדיק והאיל רואה רק לפניו כמו הבעל תשובה. זה מה דכתיב כאשר יאכל הצבי והאיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו

עיין בעל הטורים שעשרת הדברות הם כנגד עשרה בהמות כשרות שנמנו בתורה. לפי זה השור כנגד אנכי כמו שמצינו בחטא העגל שאמרו ישראל אלה אלהיך ישראל לעגל שהוא שור. השה הוא כנגד לא יהיה לך ששחטו ישראל במצרים שהוא עבודה זרה של מצרים. ולפי זה האיל הוא כנגד שבת והצבי הוא כנגד כיבוד אב ואם. הדרך של הצבי הוא לראות לאחוריו וזה כמו כיבוד אב ואם שהם בדור הקודם ומצות שבת הוא לפניו כמו האיל שהוא רואה רק לפניו. כתיב בבשר תאוה כאשר יאכל הצבי והאיל כן תאכלנו. זה מרמז דאדם צריך להלך להלן לשבת של עולם הבא במסורה של הדור הקודם.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!