Jun 15, 2012 - Parsha    No Comments

5772 – Shelach

Play

המרגלים היו צדיקים אלא כיון דהם בחרו להיות שלוחים של ישראל דלא רצו ליכנס לארץ ולא שלוחי משה דרצה ליכנס קלקלו ואמרו לשון הרע. יהושע שמר עצמו להיות שליח של משה ולא שליח של ישראל לפיכך לא קלקל. משה נתן ליהושע אות משמה של שרי משום דאות זה מורה על שליח של יחיד ולא של רבים. השם שרי מורה שהיא מיוחד לאברהם ושם שרה מורה שהיא משפיע על כל עולם. אות זה בא להורות ליהושע שיהא שליח של משה ולא של ישראל. לפי יסוד זה מובן הדין של גדול המצווה ועושה ממי שאין מצווה ועושה. כל העושה מצוה הוא כמו שליח ויש בו כח של המשלח. אם אדם מצווה ועושה עושה הדבר מכח של הקב”ה אבל אם עושה מכח של עצמו אין לא כח יותר מה שהוא מבין. עיין בספר שבילי פינחס

בכלב כתיב דהיה בו רוח אחרת. עיין בספר דברי אגדה מאת הגאון רבי אלישב שליט”א דביאר דזה היה כח אשתו מרים. יש שני השקפות למרגלים. א’ היו מהם שתרו את הארץ לראות אם יכולים ליכנס או לא. ב’ יהושע וכלב ודאי היו רוצים ליכנס ומאמינים דיכולים ליכנס אלא תרו את הארץ לראות באיזה מקום ליכנס וכדומה. הכח וההשקפה של כלב בא מאשתו מירם דכתיב בה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ופירשו חז”ל דוודאי האמינה דמשה ינצל, ולא עמדה לראות אם ינצל או לא, אלא עמדה לראות היאך ובאיזה נס ינצל.

מדוע משה נתן להושע אות משרה ולא מאדם אחר. רבי ניסן אלפארט זצ”ל ביאר דיש בשרה כח של גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש אם בני אם יצחק. צריך יהושע לידע דבכניסה לארץ ישראל אין רשאי להיות ישמעאל אם ישראל.

מצאינו ג’ שמות ליהושע בפרשה. א’ הושע בן נון. ב’ יהושע. ג’ יהושע בן נון. עיין במדרש דכל אדם יש ג’ שמות. א’ השם שנתן לו הוריו. ב’ השם שאחרים קורין לו. ג’ השם שאדם עושה לעצמו. הושע בן נון הוא השם שנתן לו הוריו. יהושע הוא השם שנקרא על ידי אחרים. ויהושע בן נון הוא השם שקנה לעצמו על ידי צירוף מה שנתן לו הוריו ומה שאחרים קורין לו.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!