Jun 7, 2012 - Inyanei Daf Hayomi    No Comments

Inyanei Daf Hayomi – Nidah 17

Play

משל משלו חכמים באשה החדר הפרוזדור והעלייה

דרוש בעינין המשל – החדר הוא היצר הרע כמו דכתיב תהלים נח ד זורו רשעים מרחם – העלייה היא היצר טוב כמו שנאמר בסוכה מה ראיתי בני עלייה והם מועטים – הפרוזדור הוא העולם הזה כידוע שאמרו חז”ל התקן עצמך בפרוזדור

אדם שנמצה בפרוזדור אם הוא קרוב להחדר היינו ליצר הרע ודאי טמא היינו אין הוא בן עולם הבא אם הוא קרוב לעלייה היינו ליצר הטוב הוא ספק טמא דיש חזקה שהוא טהור היינו בן עולם הבא אבל יש סכנה של יפול בידיו של היצר הרע 

לפי המסקנא יש עוד פרטים דאם הוא נמצא בהקרקע של הפרוזדור היינו דבוק בחלק הגשמי של עולם הזה הוא בחזקת טמא אבל אם הוא נמצא בחלק הגג של הפרוזדור היינו עוסר בחלק הרוחניות של עולם הזה הוא בחזקת טהור – עיין בספר יערות דבש

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!