Jun 13, 2012 - Inyanei Daf Hayomi    No Comments

Inyanei Daf Hayomi – Nidah 23

Play

 המפלת דמות הר

אשה המפלת דמות הר אינו טמאה לידה דאף דכתיב לשון יצירה בהר אין זה צורת הר אלא דמות אבן שהוא גוש בעלמא. בירושלמי אמרו תרץ אחר, פסוק של יצירה דכתיב בהר הוא מספר מעמוס ואינו משעת ימי הבראשית. ועיין במהר”ץ חיות דביאר דבמעשה בראשית לא היו הרים כלל והם נבראו אחר כך בזמן המבול. משמע דהבבלי דלא אמר תרץ זה חולק וסובר דלשון יצירה של קרא הוא ממה שהיה במעשה בראשית.

עיין שו”ע סימן רכח סעיף א’ וב’ דכתב דמי שרואה הרים ונהרות מברך עושה מעשה בראשית. ודוקא שלא נשתנו ממה שהיו מזמן מעשה בראשית אבל נהרות שנשתנו על ידי אדם אין מברכים עליהם. וביאר המשנה ברורה דהברכה משמע שלא נשתנו כלום מזמן מעשה בראשית. אם כן קשה על הירושלמי דאם לא היו הרים במעשה בראשית היאך אנו יכולים לברך עושה מעשה בראשית על ההרים.

ג’ תירוצים. א’ אנן פסקינן כהבבלי ולא כירושלמי דלשון יצירה שנאמר בהרים הוא ממה שהיה בזמן מעשה בראשית. ב’ גם לפי הירושלמי זה דוקא בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל דלא היה שם מבול והיו שם הרים בשעת ממעשה בראשית ויכול לברך על הרים אלו של ארץ ישראל. ג’ אין יכול לברך רק אם נשתנה על ידי מעשה אדם אבל אם נשתנה ממה שהיה ממעשה בראשית על ידי הכח שהיה נברה שם יכול לברך. וגם ההרים אף דלא היו שם מכל מקום הכח של בריאת ההרים היו שם ועל זה אנו יכולים לברך דלא נשתנה על ידי אדם.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!