Jun 14, 2012 - Inyanei Daf Hayomi    No Comments

Inyanei Daf Hayomi – Nidah 24

Play

המפלת גוף אטום

מחלוקת רבי זכאי רבי ינאי ורבי יוחנן בפירוש המילים עד שינטל מין החי וימות. לפי רש”י המחלוקת תלוי אם טריפה חיה או לא. רבי יוחנן סובר דטריפה אינה חיה ורבי ינאי ורבי יוחנן סוברים דטריפה חיה.

קשה על הרמב”ם דפסק כרבי יוחנן דבעינן עד הנבל ופסק דטריפה אינה חיה.

יש ה’ תירוצים. א’ הרמב”ם סובר דסוגיא דהכא אינו תלוי אם טריפה חיה או לא ומה שאמר הגמרא עד שינטל וימות הוא סימן בעלמא. ב’ מה שאמר הגמרא כאן עד הארכובא ולמטה פירושו עד ולא על בכלל מה שאין כן בסוגיא דטריפות דשם פירושו עד ועד בכלל. ג’ דין טריפה אינה חיה הוא רק אם היה מעיקרו ואחר כך ניטל אבל אם לא היה מעיקרו כלל אין דין של טריפה אינה חיה. ד’ דין של טריפה אינה חיה הוא רק בבהמה ולא באדם שיש מזל. ה’ דין טריפה אינה חיה אינו כלל מוחלט בטריפה של מין הארכובא ולמעלה כמו שמצינו בסכין מלובנת ובעוף.  
  

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!