Jun 19, 2012 - Inyanei Daf Hayomi    No Comments

Inyanei Daf Hayomi – Nidah 29

Play

האשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית … מטבילין אותה תשעה וחמישה פעמים דברי בית שמאי …

מה הדין בפירות שהם ספק ערלה אם מותר להפריש תרומה ומעשר בשבת לפי הדעה שיש מצוה להפריש תורמה אפילו אם לא רצה לאכול ממנו. מצד אחד יהא אסור משום דאסור להפריש תרומה ומעשר בשבת משום מתקן אבל מצד שני יהא מותר משום דזה אינו נקרא תיקון משום דנשאר אסור לאכול מחמת ספק ערלה.

יש להביא ראיה לזה מגמרא דידן דלבית שמאי טובלים תשעה וחמש פעמים ואפילו בשבת והלא בית שמאי סובר דאין טובלין בשבת משום תיקון גופה. אלא יש לומר דתיקון אסור רק אם יש תקון למעשה להיות מותרת לבעלה אבל כאן היא נשארת אסורה מספק ואין זה קרוי תיקון. כמו כן בספק ערלה יהא מותר להפריש דאין זה נקרא תיקון דנשאר אסור לאכול משום ספק ערלה.

אבל יש לחלק דבאשה אין כאן שום תיקון דנשאר למעשה אסור לבעלה אבל הפירות לפני הפרשה אסור משום שני איסורין א’ ערלה וב’ תבל אבל אחר ההפרשה יש רק איסור אחד של ספק ערלה ואין כאן איסור של תבל ונפקא מינא לענין חולה. עיין חשוקי חמד ומתיבתא בחלק אליבא דהלכתא. 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!